Google Translate

I love Google Translate. I find that it is a helpful tool when I have a vague idea of what something might say but need clarification, or when I want said vague idea but know nothing at all. I do not think that it works as an adequate tool for full-on academic use because technology is fallible. An example of this is how GT doesn’t know how to conjugate verbs in some languages (although it tries to come close). I love the new version of GT that is in Alpha right now: Conversation Mode. CM takes GT to the next level. When it is fully functional, you will be able to speak in your own language and have your mobile device translate for you audibly in the language of your conversational companion. Then the companion can speak in their language and be translated back to you.

Your mobile device (which presumably you would have already purchased for some unrelated reason or purpose) takes the place of hiring a skilled but expensive human professional. But just like its text-only cousin, CM has foreseeable problems. Both GT and CM will have some words that are seemingly untranslatable, a problem that a human translator could potentially solve by talking around the word they mean in a clever way. I would hate for an electronic device to fully take the place of human translators, but it is such fun to pretend that I can know all the languages that GT knows. And now, for your amusement, I will translate this passage through GTs entire language list before translating back into English, going in Alphabetical order through all of the non-English languages. This should be interesting.

English to Afrikaans

Ek is lief vir Google Translate. Ek vind dat dit ‘n nuttige hulpmiddel wanneer ek’ n vae idee van wat iets kan sê, maar moet duidelikheid te verkry, of wanneer ek wil sê vae idee, maar weet niks. Ek kan nie glo dat dit werk soos ‘n voldoende hulpmiddel vir die vol-op akademiese gebruik, want tegnologie is feilbaar. ‘N voorbeeld van hierdie is hoe GT weet nie hoe werkwoorde in sommige tale te gekonjugeerde (hoewel dit probeer om naby kom). Ek hou van die nuwe weergawe van GT wat in Alpha nou: Gesprek af. CM neem GT na die volgende vlak. Wanneer dit ten volle funksioneel, sal jy in staat wees om te praat in jou eie taal en het op jou selfoon vertaal vir jou hoorbaar in die taal van jou gespreks metgesel. Toe het die metgesel kan praat in hulle taal en word vertaal terug na jou. Jou selfoon (wat vermoedelik sou jy al gekoop het vir ‘n paar onverwante rede of doel) neem die plek van die huur van’ n geskoolde maar duur menslike professioneel. Maar net soos dit se teks neef, CM het afsienbare probleme. Beide GT en CM sal ‘n paar woorde wat skynbaar besig taal baar,’ n probleem dat die menslike vertaler potensieel kan oplos deur te praat oor die woord wat hulle beteken in ‘n slim manier. Ek sou haat vir ‘n elektroniese toestel om ten volle in die plek van menslike vertalers, maar dit is so pret om te beweer dat ek al die tale wat GT ken, kan weet. En nou, vir jou vermaak, ek sal hierdie gedeelte deur die GTS volle taalgemeenskap lys vertaal voordat die vertaling terug in Engels, gaan in alfabetiese volgorde deur al die nie-Engelse tale. Dit sou interessant wees.

Afrikaans to Albanian

I love Google Translate. Më duket një mjet i dobishëm kur unë kam një ide të paqartë se çfarë mund të thotë diçka, por sqarim ose në qoftë se unë dua të them ide të paqartë, por nuk dinë asgjë. Unë nuk mund të besojmë se punon si një mjet të përshtatshëm për përdorim të plotë akademike, sepse teknologjia është i gabueshëm. Një shembull i kësaj është se si GT nuk e di se si foljet në disa çift gjuhë (edhe pse ai përpiqet të vijnë pranë). Më pëlqen versioni i ri i GT në Alpha tani: Call off. CM GT merr të nivelit të ardhshëm. Kur plotësisht funksionale, do të jetë në gjendje të flasë në gjuhën tuaj dhe të përkthyer në telefonin tuaj për ju për të dëgjuar gjuhën e partnerit tuaj bisedor. Atëherë partneri mund të flasin gjuhën e tyre dhe përkthyer përsëri tek ju. Telefoni juaj (që me sa duket ju do të keni blerë një arsye disa palidhur ose qëllimi) zë vendin e punësimin e një profesionist të aftë, por të shtrenjta të njeriut. Por ashtu si është kushëri tekst, CM problemet e parashikueshme. Dy GT dhe CM do të jenë disa fjalë që me sa duket i papërkthyer, një problem që një përkthyes të njeriut potencialisht mund të zgjidhë duke folur në lidhje me fjalën që do të thotë në një mënyrë të zgjuar. Unë do të urrejtjes për një pajisje elektronike për të zëvendësuar plotësisht përkthyesve të njeriut, por është kaq e bukur për të thënë se unë kam të gjitha gjuhët që GT e di, mund ta di. Dhe tani për argëtimin tuaj, unë do update këtë seksion të listës GTS e plotë të gjuhës së përkthimit të komunitetit para se të përkthimit kthehet në anglisht, janë në rend alfabetik, të gjitha gjuhët jo-angleze. Ajo do të jetë interesante.

Albanian to Arabic

أحب مترجم جوجل. أجد أنه أداة مفيدة عندما يكون لدي فكرة غامضة ما قد يعني شيئا ، ولكن توضيحا أو إذا كنت أريد أن أقول فكرة غامضة ، ولكن لا أعرف أي شيء. لا أستطيع أن أصدق أنها تعمل كأداة ملائمة لاستخدام دراسي كامل ، وذلك لأن التكنولوجيا هي غير معصوم. مثال على ذلك هو كيف جي تي لم يكن يعرف كيف أن بعض الأزواج ، والأفعال في اللغة (على الرغم من انه يحاول ان يقترب). أنا أحب أن النسخة الجديدة من جي تي في ألفا الآن : الغاء. سم جي تي يأخذ الى المستوى التالي. وعند التشغيل الكامل ، يكون قادرا على التحدث لغتك وتترجم إلى هاتفك لك أن تسمع لغة شريكك في المحادثة. ثم يمكن للشريك التحدث بلغتهم وترجمت بالرد عليك. الهاتف (الذي يبدو عملتم اشترى سبب لا علاقة لها قليلة أو الغرض) يأخذ مكان التعاقد مع الفنيين المهرة ، ولكن رجل مكلفة. ولكن كما هو ابن عم النص ، ومشاكل سم المنظور. وسيقوم كل جي تي سم بعض الكلمات التي تكون غير قابلة للترجمة على ما يبدو ، مشكلة يمكن ان يحتمل أن المترجم البشري يمكن حلها عن طريق الحديث عن معنى الكلمة بطريقة أكثر ذكاء. وأود أن الكراهية لجهاز إلكتروني تماما ليحل محل المترجمين الإنسان ، ولكنها لطيفة جدا أن أقول إن لدي كل اللغات التي يعرف جي تي ، يمكن أن تعرف. والآن لجهودكم الترفيه ، وسوف تحديث هذا القسم من قائمة اتصالات ترجمة كاملة للغة المجتمع قبل الظهر الترجمة إلى اللغة الإنجليزية ، وفقا للترتيب الأبجدي جميع اللغات ، غير الإنكليزية. سيكون من المثير.

Arabic to Armenian

Ես սիրում եմ Google-ի Translate. Ես գտնում եմ, որ օգտակար գործիք է, երբ ես շատ մշուշոտ պատկերացում, թե ինչ կարող է նշանակել ոչինչ, բայց մի բացատրություն, կամ եթե ուզում եք ասել, շատ մշուշոտ պատկերացում, բայց ես ոչինչ չգիտենք. Ես չեմ կարող հավատալ այն աշխատում է որպես հարմար գործիք, որը օգտագործվում է լիարժեք, իհարկե, քանի որ բարձր տեխնոլոգիաների չէ անսխալական. Օրինակ սա, թե ինչպես GT չգիտեին, թե ինչպես մի քանի զույգերը, որ բայերի լեզվով (չնայած նա փորձում է փակել). Ես սիրում եմ նոր տարբերակի GT որն այժմ գտնվում է ալֆա, չեղյալացում. Դուք փնտրել էք GT տանում է հաջորդ մակարդակում. Երբ լիարժեք գործառնական, պետք է կարողանանք խոսել Ձեր լեզվով եւ թարգմանել Ձեր լեզվով, որը դուք կարող եք լսել ձեր զրույցը գործընկերը. Ապա գործընկեր կարող եմ խոսել նրանց լեզվով եւ թարգմանվել է վերադառնալ ձեզ. Phone (որը կարծես թե դուք պիտի ունենա գնել պատճառ անկապ նպատակի կամ մի քանի) վերցնում է տեղի Պայմանավորվող հետ հմուտ տեխնիկների, բայց մարդը մեղադրանք. Բայց, ինչպես է հորեղբոր է տեքստը, եւ խնդիրները, հեռանկարային սմ. Բոլորը GT թույն որոշ բառերի, որոնք ենթակա չեն, translation, որ թվում է, մի խնդիր, որը կարող է պոտենցիալ մարդկային թարգմանիչ կարող է լուծվել խոսում բառի նշանակությունը եւ խելացի. Ես ատում համար էլեկտրոնային սարք է լիովին փոխարինել մարդկային translators, բայց դա շատ հաճելի է ասել, որ ես ունեմ բոլոր այն լեզուներով, որոնք հայտնի են GT, կարող է սահմանվել. Այժմ ձեր ժամանցի, եւ թարմացնել այս բաժինը ցանկից շփումների համար ամբողջական թարգմանությունը լեզուն համայնքի առջեւ ետ թարգմանությունը անգլերենից, ըստ այբբենական կարգի բոլոր բացի այլ լեզուներով անգլերեն. Այն կլինի հետաքրքիր.

Armenian to Azerbaijani

Google-Translate love. Bir çox anlaşılmaz fikir demək istəyirəm, Mən və ya bir izahı, lakin mən heç bir şey ola bilər nə çox anlaşılmaz fikir am zaman faydalı vasitədir hesab edirəm ki, ancaq bilmirəm. Mən bunu yüksək texnologiya yanılmaz deyil, çünki, əlbəttə ki, tam istifadə rahat bir vasitə kimi çalışır iman bilməz. Məsələn, bu GT bilmirdi necə necə bir cüt, bu fe’llər dil (o yaxın çalışır baxmayaraq. Mən GT yeni versiyası, alfa indi ləğv olunur sevgi. Əvvəlki GT növbəti səviyyədə edir. Zaman tam əməliyyat, Dil danışmaq və dilində tərcümə, sizin söhbət ortaq eşidə bilərəm lazımdır. Sonra onların ortaq dil danışmaq olar və sizin üçün tərcümə. , lakin təcrübəli texniki ilə gələn baş Telefon (bu görünür bir səbəbi olmayan və ya bir neçə satın olmalıdır) alır şəxs muzd. Lakin, mətnin əmisi və uzunmüddətli sm problemləri kimi. Bütün GT ki translation, tabe olmayan sözlər bir soyuq ki, bu potensial bir insan tərcüməçi, sözün əhəmiyyəti haqqında söhbət həll edilə bilər və smart ola bilər bir problem görünür. Mən tam insan translators dəyişdirmək üçün elektron cihaz üçün nifrət, ancaq mən GT məlum hər dil, müəyyən edilə bilər ki, demək çox güzel. Hal-hazırda, sizin entertainment, ingilis və başqa dillərdə İngilis dili, əlifba sırası ilə bütün əvvəl geri icma üçün dil tərcümə tam tərcümə üçün kontaktlar siyahısını bu bölməsində yeniləmə. Bu maraqlı olacaq

Azerbaijani –>Basque
  
Google Translate-love. ideia enigmatikoa, edo I azalpen bat baino gehiago esan nahi dut, baina ezin dut ezer ideia vague beti naiz jotzen tresna erabilgarria baino gehiago egiten, baina ez dakit. Ez dut hutsik goi-teknologiako, noski, izan ere, hark ez dira guztiz eroso tresna gisa lanean. Esate baterako, GT pare bat ez zekien nola hauek nola aditz hizkuntza (nahiz ixteko. GT bertsio berri bat daukat, Alfa da orain bertan behera utzi du, maitasuna. GT hurrengo maila aurreko. Full-time-eragiketak, eta interpreteen hitz egiten duzu, aipatu do common entzuteko. Ondoren ohiko hizkuntza bat hitz egin ahal izango dute eta itzulitako zuretzat. baina ez esperientzia teknikoa telefonoan (hau ez dirudi bat erosi edo hainbat arrazoi bat egon behar du) pertsona da kobratuko behar dut. Hala ere, testu eta epe luzeko arazoak, hala nola cm gisa osaba guztiak. GT itzulpen duten, errespetatzen ez hotz baten hitzak, potentziala giza itzultzailea da, hitzaren garrantzia arazo bati buruz ebatzi daiteke, eta izan daiteke hitz agertzen smart. gorrotoa giza translators gailu elektroniko aldatzeko jartzeko beteta nago, baina guztiak GT dakit hizkuntza, jakin daiteke, ona dela esateko. une honetan, zure entretenimendua, hizkuntzak ingelesa eta beste ingelesera, ordena alfabetikoan komunitateko Atzera guztien aurretik hizkuntza itzultzeko kontaktu zerrenda osoa, eguneratu atal honetan itzulpena jartzeko. interesgarria izango da

Basque –> Belarusian    

Google Translateкаханне. загадкавыя ідэі, або больш, чым я, я хачу тлумачэнне, але я не магу заўсёды цьмянае ўяўленне пра тое, што я гуляў больш чым карысны інструмент, але я не ведаю. Я не пусты высокія тэхналогіі, вядома, таму што ён не будзе камфортна працаваць у якасці інструмента. Напрыклад, GT пара з іх не ведаў, як вербальны мову (нават блізка. У мяне ёсць новая версія GT, Alfa, адменена, каханне. GT да наступнага ўзроўню. Поўны працоўны дзень аперацыі, і перакладчыкі павінны казаць, Каб праслухаць агульны зрабіць. Тады яны змогуць гаварыць на адной мове і пераведзены для Вас. але не тэлефон тэхнічнага досведу (гэта не падобна, каб купіць іншую прычыну або павiнна быць) з’яўляецца асоба, я павінен быць зараджаны. Тым не менш, тэкст і доўгатэрміновыя праблем, такіх, як дзядзька, усё гл. GT з перакладам, не паважае словы холадна, з’яўляецца патэнцыйным чалавечым перакладчык, словы аб важнасці праблема можа быць вырашана, у словах і можа быць разумным. нянавісці да чалавечага перакладчыкаў змяняць электронныя прылады ў поўным аб’ёме, але GT ўсе мовы я ведаю, можа быць добрая рэч, каб сказаць. У гэты час, забавы, ангельскай і іншых моў на англійская, у алфавітным парадку перад усімі мову супольнасці Назад, каб вярнуцца да поўнага спісу кантактаў, каб абнавіць пераклад гэтага падзелу. будзе цікава

Belarusian –> Bulgarian 


Google Translate-любов. загадъчен идеи, или повече от мен, искам обяснение, но не винаги мога да бегла представа, че съм играл повече от полезен инструмент, но аз не знам. Аз не съм празен високите технологии, разбира се, защото той няма да се чувстват удобно да работи като инструмент. Например, GT няколко от тях не знаят как устни език (дори не се затвори. Имам нова версия на GT, Alfa, прекратена любов. GT на следващото ниво. Пълен текущата дейност и преводачи трябва да се каже, за да чуете общо да се направи. Тогава те ще могат да говорят на един език и преведени за вас. но не на телефона технически опит (това не изглежда да купи друга причина, или е трябвало да бъде) е човек, с когото трябва да се изисква. Въпреки това, текстът и дългосрочни проблеми, като чичо му, всички от глава. GT с прехвърлянето, не спазва думите студено, е потенциален преводач, дума за важността на проблема може да бъде решен, по думите и могат да бъдат разумни. омраза към човека преводачи за промяна на електронни устройства в пълен размер но GT всички езици знам, може би нещо добро да се каже. По това време, развлечения, английски и други езици на английски език, по азбучен ред пред всички езикови общности Назад за връщане към пълния списък с контакти, към обновяване на превода на тази част. че ще бъде интересно

Bulgarian –> Catalan


Traductor Google-amor. idees críptica, o més que jo, vull una explicació, però no puc sempre vaga idea que he jugat més que una eina útil, però no ho sé. Jo no sóc un buit d’alta tecnologia, és clar, perquè no seria còmode treballant com un instrument. Per exemple, GT alguns d’ells no saben el llenguatge oral (ni de lluny. Tinc una nova versió del GT, Alfa, va abandonar l’amor. GT al següent nivell. Complet les activitats en curs i els traductors han de dir, escoltar general perquè . Llavors seran capaços de parlar un idioma i traduït per a vostè. però no la experiència tècnica del telèfon (això no sembla per comprar qualsevol altra raó, o hauria de ser) és la persona que ha de ser requerida. No obstant això, el text i els problemes a llarg termini, com el seu oncle, tot el capítol. GT amb el trasllat no s’ajusta a les paraules fredes, és un traductor potencial, la paraula sobre la importància del problema pot ser resolt, en les paraules i pot ser raonable. odi als traductors humans per canviar dispositius electrònics en la seva totalitat, però el GT totes les llengües que conec, potser alguna cosa bona a dir. En aquest moment, l’entreteniment, Anglès i altres idiomes d’anglès en ordre alfabètic totes les comunitats lingüístiques abans de tornar a tornar a la llista completa de contactes als actualitzar la traducció d’aquesta part. serà interessant

Catalan –> Chinese (Traditional)


谷歌翻譯,愛。神秘的想法,或者比我更希望有一個解釋,但我不能總是模糊的想法,我打多一個有用的工具,但不知道。我不是一個高科技的真空,當然,因為它會不舒服的工作作為一種工具。例如,一些他們不知道GT的語言(甚至從遠處。我有一個新版本的GT,阿爾法,被遺棄的愛。GT的一個新的水平。全部正在進行的活動和翻譯不得不說,通常聽。然後,他們將能講一種語言,翻譯給你。但不是技術專長的手機(這似乎並沒有購買任何其他理由,或應該是)是誰的人應該是必需的。然而因此,文本和長期的問題,像他的叔叔,整個篇章。GT的轉移與不適合的話冷,是一個潛在的翻譯,文字的重要性有關的問題可以得到解決話,講道理。仇恨改變人類翻譯的全部電子設備,但GT的所有語言中,我知道,也許說好話。此時,娛樂,英語和其他語言英文字母順序在所有語言的社區,然後返回返回到列表的聯繫,以更新的翻譯其中的一部分。將會很有趣

Chinese (Traditional) –> Croatian


Google prijevod, ljubavi. Mistična ideje, ili više nego što želim imati objašnjenje, ali ja ne mogu uvijek nejasna ideja, JA pogodak još jedan koristan alat, ali ne znam. Ja nisam visok vakuum, naravno, jer to ne bi bilo ugodno raditi kao alat. Na primjer, neki jezik nisu znali GT (čak i iz daljine. Imam nova verzija GT, Alfa, napuštene ljubavi. GT na novu razinu. Sve u tijeku aktivnosti i prijevod imaju za reći, uglavnom za slušanje . Tada, oni će biti u stanju da govore jedan jezik, prevedena za vas. ali ne i tehničke stručnosti telefona (koji se ne čini da kupi bilo kojeg drugog razloga, ili bi trebao biti) je osoba koja treba biti potreban. Ali tako, tekst i dugoročne pitanja, kao i njegov stric, cijelo poglavlje. GT transfer i nije prikladan, onda hladno, je potencijalni prijevod teksta važnost problema može se riješiti ako postoji opravdana. mrziti promijeniti ljudske prijevode svih elektroničke opreme, ali GT na svim jezicima, znam, možda nešto dobro za reći. U ovom trenutku, zabave, engleskom i drugim jezicima u abecedi u svim jezicima Zajednice, a zatim se vratite natrag na popis veza za ažuriranje prijevod dijela. bit će vrlo zanimljiv

Croatian –> Czech


Google překlad, láska. Mystické myšlenky, nebo více než chcete mít vysvětlení, ale nemohu vždy mlhavou představu, myslím, že dalším užitečným nástrojem, ale nevím. Nejsem vysoké vakuum, samozřejmě, protože to by nebylo pohodlnou práci jako nástroj. Například, jazyk, oni nevěděli, GT (dokonce i na dálku. Mám novou verzi GT, Alfa, opuštěné lásce. GT na novou úroveň. Všechny naplánované akce a překladu musím říct, většinou poslouchat. Pak budou moci mluvit jedním jazykem, si pro vás. ale ne technickou odbornost telefonu (který se nezdá na nákup jakéhokoliv jiného důvodu, nebo by měl být) osoba, která by měla být požadována. Ale také, text a dlouhodobý otázky, stejně jako jeho strýc, celou kapitolu. GT a přenos není vhodný, pak studenou, potenciální význam problémů překlad textu mohou být vyřešeny, pokud je odůvodněná. nenávist ke změně lidského překlady všech elektronických zařízení, ale GT ve všech jazycích, já vím, možná i něco dobrého říci. V Tentokrát, zábava, angličtina a další jazyky v abecedním pořadí ve všech jazycích Společenství, a pak se vrátit zpět na seznam odkazů na aktualizaci překladu části. Bude velmi zajímavé

Czech –> Danish


Google oversættelse, kærlighed. Mystiske ideer, eller mere end du har en forklaring, men jeg har altid vag idé, jeg tror et andet nyttigt værktøj, men jeg ved det ikke. Jeg er en høj-vakuum, selvfølgelig, fordi det ikke ville være behageligt at arbejde som et redskab. For eksempel, det sprog, de kender, GT (selv på lang afstand. Jeg har en ny version af GT, Alfa, forladte kærlighed. GT til et nyt niveau. Alle planlagte begivenheder og oversættelsen jeg nødt til at sige, for det meste til at lytte. Så vil de være i stand til at tale et sprog, du skal . men ikke den tekniske ekspertise i telefonen (hvilket ikke synes at købe af andre grunde, eller burde være) en person, som skulle være påkrævet. Men også, tekst og langsigtede spørgsmål, som hans onkel, er hele kapitlet. GT og fremsendelse ikke er egnet , så kold, kan den potentielle betydning for oversættelse af teksten blive løst, hvis det er berettiget. hate at ændre den menneskelige oversættelser af alle elektroniske enheder, men GT på alle sprog, jeg kender, måske noget godt at sige. Med tiden, sjov, engelsk og andre sprog i alfabetisk orden i alle EU-sprog, og derefter vende tilbage til listen over links til at opdatere oversættelsen. Det vil være meget interessant

Danish –> Dutch


Google vertaling, liefde. Mystieke ideeën, of meer dan krijg je een verklaring hebben, maar ik heb altijd vaag idee, ik denk dat een ander nuttig instrument, maar ik weet het niet. Ik ben een hoog vacuüm, natuurlijk, want het zou niet prettig om te werken als een hulpmiddel. Bijvoorbeeld, de taal die ze kennen, GT (zelfs vanaf een afstand. Ik heb een nieuwe versie van de GT, Alfa, verlaten liefde. GT naar een nieuw niveau. Alle geplande evenementen en de vertaling moet ik zeggen, voornamelijk naar luisteren. Dan zullen zij in staat om een taal die je nodig hebt. maar niet de technische expertise van de telefoon (die niet lijkt te kopen voor andere redenen, of zou moeten zijn) een persoon die moet worden geëist speak. Maar ook, tekst en lange termijn zaken, zoals zijn oom, het hele hoofdstuk. GT en de transmissie is niet geschikt, zo koud, het potentiële effect op de vertaling van de tekst zijn opgelost wanneer zij gerechtvaardigd is. haat het om menselijke vertalingen van alle elektronische apparaten te veranderen maar de GT in elke taal die ik ken, misschien iets goeds te zeggen. In tijd, plezier, Engels en andere talen in alfabetische volgorde in alle EU-talen, en dan terug naar de lijst met links naar de vertaling te updaten. Het zou heel interessante

Dutch –> Estonian


Google tõlge, armastus. Müstiline ideid või saada rohkem kui üks avaldus, kuid ma alati ebamäärane mõte, ma arvan, veel üks kasulik vahend, kuid ma ei tea. Olen suur vaakum, muidugi, sest see ei meeldi töötada vahend. Näiteks keele nad teavad, GT (isegi eemalt. Mul on uus versioon GT, Alfa, mahajäetud armastus. GT uuele tasemele. Kõik planeeritud üritused ja tõlkimine, pean ütlema, enamasti kuulavad. Dan nad saavad keelt, mida vajate. kuid mitte tehnilisi eriteadmisi telefon (mis ei tundu osta muudel põhjustel, või peaks olema) inimene rääkida vaja. Samuti, teksti ja pikas perspektiivis asju, nagu tema onu, terve peatükk. GT ja edastamine ei ole sobiv, nii külm, võimalikku mõju teksti tõlge on lahendatud, kui see on õigustatud. viha inimeste tõlked kõik elektroonilised seadmed, et muuta, kuid GT igas keeles ma tean, võibolla midagi head öelda. Ajapikku lõbus, inglise ja teiste keelte tähestikulises järjekorras kõigis ELi keeltes, ja siis tagasi linkide loetelu ajakohastada tõlge. Oleks väga huvitav

Estonian –> Filipino


Google translation ng pagmamahal. Ang misteryosong mga ideya, o upang makakuha ng higit sa isang pahayag, ngunit ako ay palaging isang hindi malinaw na ideya, sa tingin ko, isa mas kapaki-pakinabang na kasangkapan, ngunit hindi ko alam. Ako ay isang malaking vacuum, siyempre, dahil ito ay hindi gumagana tulad ng isang kasangkapan. Halimbawa, ang wikang alam nila, GT (kahit mula sa isang distance. Mayroon akong isang bagong bersyon ng GT, Alfa, ang inabandunang ibig. gt sa isang bagong antas. Lahat ng naka-iskedyul na mga kaganapan at mga pagsasalin, kailangan kong sabihin, halos lahat na makinig sa. Dan makakuha sila ng mga wika na kailangan mo. Pero hindi ang mga teknikal na kadalubhasaan ng mga telepono (na kung saan ay hindi tila sa bumili ng para sa iba pang dahilan, o dapat) ng isang tao upang makipag-usap sa. Gayundin, ang mga text at sa katagalan ng mga bagay, tulad ng kanyang tiyo, ang isang buong kabanata. gt at ang paghahatid ay hindi angkop, kaya malamig, ang mga potensyal na epekto ng pagsasalin ng mga teksto sa malutas, kung ito ay inaring ganap. galit ng mga tao pagsasalin lahat ng mga elektronikong aparato na ang pagbabago, ngunit ang GT sa bawat wika alam ko, marahil ng isang bagay na magandang sabihin. paglipas ng panahon, masaya, Ingles at iba pang mga wika sa alpabetikong order sa lahat ng wika EU, at pagkatapos ay bumalik sa isang listahan ng mga link upang i-update ang pagsasalin. Gusto Ito ay tunay kawili

Filipino –> Finnish


Google käännös rakkauden. Mystinen ideoita, tai saada enemmän kuin yhden lauseen, mutta olen aina ollut epämääräinen käsitys, mielestäni yksi hyödyllinen väline, mutta en tiedä. Olen valtavan tyhjiön, tietenkin, koska se ei toimi kuin työkalu. Esimerkiksi kielen he tietävät, GT (jopa kaukaa. Olen uusi versio GT, Alfa, hylätty rakkaus. GT uudelle tasolle. Kaikki tapahtumia ja kääntämistä, minun täytyy sanoa lähinnä kuunnella. Dan saada kielellä, jota he tarvitsevat. Mutta tekninen asiantuntemus puhelimen (joka ei näytä ostaa muista syistä, tai pitäisi olla) henkilö puhua. Myös tekstin ja pitkällä aikavälillä asioita, kuten hänen setänsä, koko luku. GT ja siirto ei ole tarkoituksenmukaista, niin kylmä, mahdolliset vaikutukset tekstin kääntäminen ratkaista , jos se on perusteltua. viha kansan kaikki electronic käännös laitteita, jotka muuttavat, mutta GT kaikilla kielillä tiedän, ehkä jotain hyvää sanottavaa. Ajan hauskaa, englanniksi ja muilla kielillä aakkosjärjestyksessä kaikilla EU-kielillä, ja palata sitten linkkiluettelon päivittää käännös. Olisi erittäin mielenkiintoista

Finnish –> French


Google traduction de l’amour. Idées mystiques, ou pour obtenir plus d’une peine, mais j’ai toujours eu une vague idée, je pense un outil utile, mais je ne sais pas. Je suis un grand vide, bien sûr, parce qu’il n’agit pas comme un outil. Par exemple, la langue qu’ils connaissent, la GT (même à distance. J’ai une nouvelle version de la GT, Alfa, a rejeté l’amour. GT à un nouveau niveau. Tous les événements et la traduction, je dois dire surtout à écouter. Dan pour obtenir la langue dont ils ont besoin. Mais l’expertise technique du téléphone (qui ne semblent acheter pour d’autres raisons, ou devrait être) une personne à qui parler. Le texte et les choses à long terme, comme son oncle, l’ensemble du chapitre. GT et le transfert n’est pas approprié, si froid, le potentiel pour la traduction du texte afin de déterminer si elle est justifiée. haine du peuple tous les appareils de traduction électroniques, qui convertissent, mais la GT dans toutes les langues que je connais, peut-être quelque chose de bon à dire. le temps de s’amuser, anglais et autres langues par ordre alphabétique dans toutes les langues de l’UE, puis revenir à la liste de liens à mettre à jour la traduction. Il serait très intéressant

French —> Galician

Google textos de amor. ideas místicas, ou obter máis dunha frase, pero eu sempre tiña unha vaga idea, eu creo unha ferramenta útil, mais eu non sei. Eu son un gran baleiro, por suposto, porque non actúa como unha ferramenta. Por exemplo, a linguaxe que eles coñecen, o GT (a mesma distancia. Eu teño unha nova versión do GT, Alfa, rexeitou o amor. GT a un novo nivel. Todos os eventos e tradución, debo din sobre todo escoitar. Dan para obter a linguaxe que precisan. Pero a competencia técnica do teléfono (que parece de mercar por outros motivos, ou debería ser) unha persoa para conversar. O texto e as cousas a longo prazo, como o seu tío, o capítulo enteiro. GT e da transferencia non é adecuado, tan frío, o potencial para traducir o texto para determinar se se xustifica. odio do pobo todos os dispositivos electrónicos de tradución, que converten, pero o GT en todas as linguas que sei, quizais algo de bo para dicir. tempo para divertirse, inglés e outros idiomas, por orde alfabética en todas as linguas da UE, a continuación, regresar á lista de enlaces a actualizar a tradución. Sería moi interesante

Galician –> Georgian  

Google ტექსტები სიყვარულს. მისტიკური იდეები, ან ერთზე მეტი წინადადება, მაგრამ ყოველთვის გვქონდა ბუნდოვანი იდეა, ვფიქრობ, სასარგებლო ინსტრუმენტი, მაგრამ არ ვიცი. მე დიდი სიცარიელის, რა თქმა უნდა, რატომ არ უნდა იმოქმედოს, როგორც ინსტრუმენტი. მაგალითად, ენა იციან, GT (იგივე მანძილი. მე ახალი ვერსია GT, ალფა, უარი მიყვარს. GT ახალ დონეზე. ყველა ღონისძიება და მთარგმნელობითი, მე ვამბობ, რომ მოვუსმინოთ. DAO, რომ მივიღოთ ენა სჭირდება. მაგრამ ტექნიკურ კომპეტენტურობაზე სატელეფონო (რომელიც, როგორც ჩანს, ყიდვა სხვა მიზეზის გამო, ან უნდა იყოს) პირი გაიგო. ტექსტი და გრძელვადიანი რამ, როგორიცაა მისი ბიძის, მთელი თავი. GT გადარიცხვა არ არის ადეკვატური, ისე ცივი, პოტენციალი თარგმნოს შემდეგი ტექსტი განსაზღვრა იმისა, თუ რამდენად არის გამართლებული. სიძულვილი ხალხის ყველა მოწყობილობების თარგმნა, ისინი, მაგრამ GT ყველა ენა ვიცი, იქნებ რაიმე კარგი ვთქვა . დრო for fun, ინგლისური და სხვა ენების ანბანური თანმიმდევრობით ყველა ევროკავშირის ენები, შემდეგ დაბრუნდება ბმულების სია განახლება თარგმანი. იქნებოდა ძალიან საინტერესო

Georgian –> German

Google Texte der Liebe. Mystische Ideen, oder mehr als ein Vorschlag, aber ich hatte immer eine vage Idee, glaube ich, ein nützliches Werkzeug, aber ich weiß nicht. Ich habe eine große Leere, natürlich, warum sollte nicht als ein Werkzeug handeln. Zum Beispiel wissen, GT (im gleichen Abstand. Ich habe eine neue Version des GT, Alfa, zu lieben. GT ein neues Niveau. Alle Ereignisse und der Übersetzung, sage ich zu. DAO zuhören, um die Sprache zu bekommen muss. Aber technische Kompetenz am Telefon (die, wie Offenbar aus einem anderen Grund zu kaufen, oder sein sollte) eine Person zu sprechen. Der Text und die langfristige Dinge, wie sein Onkel, das ganze Kapitel. GT Transfer ist nicht ausreichend, so kalt, um das Potenzial des Textes übersetzen die Feststellung, ob es gerechtfertigt ist. Haß gegen alle Menschen Übersetzung Geräte, sind sie, aber der GT in allen Sprachen, die ich kenne, vielleicht etwas Gutes zu sagen. Zeit für Spaß, Englisch und anderen Sprachen in alphabetischer Reihenfolge der allen EU-Sprachen, dann zurück, um Links zu Übersetzungen zu aktualisieren. Es wäre sehr interessant

German –> Greek   

Google στίχους της αγάπης. Mystical ιδέες, ή περισσότερο από μια πρόταση, αλλά είχα πάντα μια αόριστη ιδέα, πιστεύω, ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν ξέρω. Έχω ένα μεγάλο κενό, φυσικά, γιατί δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένα εργαλείο. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, GT (την ίδια απόσταση. Αγαπώ μια νέα έκδοση του GT, Alfa. GT ένα νέο επίπεδο. Όλες οι εκδηλώσεις και η μετάφραση, λέω. ακούσετε DAO να πρέπει να πάρετε τη γλώσσα. Αλλά τεχνική (θα πρέπει να είναι τώρα, όπως προκύπτει από κάποιο άλλο λόγο, ή) εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το τηλέφωνο να μιλήσει πρόσωπο. Το κείμενο και η μακροπρόθεσμη πράγματα, όπως ο θείος του, όλο το κεφάλαιο. GT μεταφορά δεν είναι επαρκής, τόσο κρύο στο δυναμικό του κειμένου για να μεταφράσει τον καθορισμό του κατά πόσον είναι δικαιολογημένη. μίσος όλων των συσκευών μετάφρασης άνδρες, είναι, αλλά το GT σε όλες τις γλώσσες ξέρω, ίσως να πει κάτι καλό. χρόνος για τη διασκέδαση, τα αγγλικά και άλλες γλώσσες σε αλφαβητική σειρά όλων των γλωσσών της ΕΕ, στη συνέχεια πίσω στο μεταφράσεις συνδέσεις να ενημερώνεται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον

Greek –> Haitian Creole 


Google vèsè nan renmen. ide mistik, oswa plis pase yon sijesyon, men mwen toujou te gen yon lide vag, mwen kwè, yon zouti itil, men li pa konnen. Mwen gen yon defisi gwo, nan kou, poukisa pa ta dwe sèvi kòm yon zouti. Nou konnen, pou egzanp, GT (distans la menm. Mwen renmen yon nouvo vèsyon an GT a, Alfa. GT yon nivo nouvo. Tout evenman yo, epi tradiksyon an, mwen di. Koute Dao jwenn lang lan. Men teknikman (yo ta dwe Koulye a, selon kèk lòt rezon, oswa ekspè) sou moun nan telefòn pale. tèks la ak bagay sa yo alontèm, tankou tonton l ‘yo, chapit la antye. GT kagezon se pa ase, pou fredi nan tèks la dinamik tradui desizyon an si se jistifye. rayi tout aparèy tradiksyon gason yo, men GT a nan tout lang sa yo mwen konnen, petèt di yon bagay bon. tan pou plezi, lang angle ak lòt nan lòd alfabetik nan tout lang Inyon Ewopeyen, Lè sa a, tounen nan lyen ki tradiksyon yo dwe mete ajou. Li te trè enteresan

Haitian Creole –> Hebrew

פסוקים גוגל אוהב. רעיונות מיסטיים, או יותר הצעה, אבל אני עדיין מושג מעורפל, אני מאמין, כלי שימושי, אך אינו יודע. יש לי גירעון גדול, כמובן, למה לא צריך לשמש ככלי. אנחנו יודעים, למשל, GT (המרחק עצמו. אני כמו הגירסה החדשה של GT. האלפא GT רמה חדשה. העובדות, ואת התרגום, אני אומר. דאו תקשיב השפה. אבל מבחינה טכנית (הם היו יש כעת, לדברי כמה סיבות אחרות, או מומחה) מדברים בטלפון. טקסט עם טווח ארוך זה, כמו דודי לו, את הפרק כולו. המשלוח GT לא מספיק כדי להקפיא את הטקסט המתורגם ההחלטה דינאמי אם היא מוצדקת. שונאים את תרגום מכונה גבר, אבל GT בכל אלה שפות שאני יודע, אולי לומר משהו טוב. הזמן בשביל הכיף, אנגלית ושפות אחרות בסדר אלפביתי בכל השפות של האיחוד האירופי, אז תרגום חזרה הקישור צריך להיות מעודכן. זה היה מאוד מעניין

Hebrew –>Hindi  


गूगल जैसे छंद. रहस्यमय विचारों, या कोई सलाह से अधिक है, लेकिन मैं अभी भी एक अस्पष्ट अवधारणा रहा हूँ मुझे विश्वास है, एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन पता नहीं है. मैं एक बड़ा घाटा, ज़ाहिर है, एक उपकरण के रूप में सेवा क्यों नहीं करना चाहिए. हम जानते हैं, उदाहरण के लिए, जी.टी. (खुद जी.टी. के नए संस्करण की तरह मैं दूरी. अल्फा जी.टी.. एक नए स्तर पर. तथ्य, और अनुवाद, मैं कहता हूँ. डॉव भाषा सुनो. लेकिन तकनीकी रूप से (वे अब वहाँ थे, कुछ अन्य कारणों के अनुसार, या विशेषज्ञ ) फोन पर इस लंबी अवधि के साथ पाठ कर रहे हैं., मेरी उस से चाचा, पूरे अध्याय के रूप में. लदान के लिए अनुवादित पाठ, गतिशील निर्णय अगर यह उचित है स्थिर पर्याप्त नहीं जी.टी.. आदमी मशीन अनुवाद नफरत है, लेकिन जीटी इन सभी भाषाओं में मुझे पता है, शायद कुछ कहना अच्छा है. मनोरंजन के लिए समय, अंग्रेजी और यूरोपीय संघ के सभी भाषाओं में वर्णमाला क्रम में अन्य भाषाओं, फिर वापस अनुवाद लिंक हो. अद्यतन करना चाहिए यह बहुत दिलचस्प था

Hindi –> Hungarian


Vers, mint a Google. Misztikus ötleteket, vagy több, mint egy javaslat, de én még mindig homályos fogalom, azt hiszem, egy hasznos eszköz, de nem tudom. Nekem van egy nagy hiányt, persze, miért ne szolgálhat eszközül. Tudjuk például, GT (Szeretem az új verzió a GT magam távol. Alfa GT. Új szintre. Tény, és a Fordítás, mondom. Dow nyelven hallgatni. De technikailag (voltak ott most, néhány más szerint okokból, vagy szakértői), a telefont a szöveg hosszú távon., I-nagybátyja, mint az egész fejezetet. betöltése a lefordított szöveget, dinamikus döntés ha ésszerűen elég stabil GT . férfit utálom gépi fordítás, de a GT minden nyelven tudom, talán mondani valami szépet. kikapcsolódás ideje, angol és az Európai Unió minden nyelven más nyelven ábécésorrendben, majd fordított vissza kapcsolatokat. Frissítés Amennyiben nagyon érdekes volt

Hungarian –> Icelandic

Ljóð, eins og Google. Dulspeki hugmyndir, eða fleiri en eina tillögu, en ég er enn óljóst hugtak, held ég að það er gagnlegt tól, en ég veit ekki. Ég er með stór halla, að sjálfsögðu, hvers vegna ætti ekki að þjóna sem tæki. Við vitum, til dæmis, GT (ég eins og nýr GT útgáfu af sjálfum mér í burtu. Alfa GT. nýjum vettvangi. Það er staðreynd, og þýða, segi ég. Dow tungumál til að hlusta á. En tæknilega (það voru , samkvæmt einhverjum öðrum ástæðum, eða sérfræðingur), síminn Texti í the langur hlaupa. Ifrændi, eins og allt kafla. Hlaða þýða textann og dynamic ákvörðun ef það er sæmilega nógu stöðugur fyrir GT. maður ég hata tölvuþýðing, en GT í hvert tungumál sem ég þekki, kannski segja eitthvað fallegt. slökun tíma, ensku og Evrópusambandið á öllum tungumálum öðrum tungumálum í stafrófsröð, þá snúa aftur tenglum. Ef það var mjög áhugavert að uppfæra

Icelandic–> Indonesian

Puisi, seperti Google. Ide Mistik, atau lebih dari satu proposal, tapi aku masih konsep belum jelas, saya pikir itu adalah alat yang berguna, tapi saya tidak tahu. Saya mengalami defisit yang besar, tentu saja, mengapa tidak harus melayani sebagai alat bantu. Kita tahu, misalnya, GT (saya suka versi GT baru dari diri jauh Alfa GT.. tingkatan baru. Ini adalah sebuah fakta, dan rata-rata, saya katakan bahasa Dow untuk mendengarkan.. Tapi teknis (ada sekarang menurut beberapa alasan lain, atau ahli), teks telepon dalam jangka panjang I-paman, sebagai bagian keseluruhan.. Load menerjemahkan teks dan keputusan dinamis jika sudah cukup cukup stabil untuk GT. tölvuþýðing orang yang saya benci, tapi GT di setiap bahasa Aku tahu, mungkin mengatakan sesuatu yang menyenangkan waktu relaksasi,. bahasa Inggris dan bahasa Eropa di semua bahasa lainnya dalam urutan abjad, kemudian kembali link. Jika itu adalah update sangat menarik 

Indonesian –>Irish

Filíocht, cosúil le Google. Smaointe Mystical, níos mó ná aon togra a dhéanamh, ach tá fós coincheap soiléir, ceapaim go bhfuil sé ina uirlis úsáideach, ach níl a fhios agam. easnamh mór, ar ndóigh, níor chóir go cén fáth a úsáid mar uirlis. Tá a fhios againn, mar shampla, GT (Is maith liom an leagan GT nua den GT alfa .. i bhfad ar shiúl go leibhéal nua. Tá sé rud, agus ar an meán, a dúirt Dow teanga chun éisteacht le .. Ach go teicniúil (tá réir anois ar chúis éigin eile, nó an tsaineolaí), fón téacs san fhadtréimhse Iuncail, mar chuid de Luchtaigh iomlán .. aistriú téacs agus cinneadh dinimiciúil más rud é go raibh sé go maith cobhsaí go leor do na GT. daoine tölvuþýðing fuath liom, ach an GT i ngach teanga a fhios agam, a rá b’fhéidir rud éigin taitneamhach am scíthe. Béarla agus teangacha na hEorpa i ngach teanga eile in ord aibítre, ansin athnasc. sé ina thabhairt cothrom le dáta an-suimiúil

Irish–> Italian    

La poesia, come Google. Idee mistiche, o più di una proposta, ma non ho ancora un’idea chiara, penso che sia uno strumento utile, ma io non lo so. Ho un grande deficit, naturalmente, perché non dovrebbe essere usato come uno strumento. Sappiamo, per esempio, GT (mi piace la nuova versione GT della Alfa GT .. lontano ad un nuovo livello. E ‘qualcosa, e in media, ho detto a Dow lingua da ascoltare .. Ma tecnicamente (ormai hanno qualche altra ragione, o esperto), telefono a testo nel lungo periodo I-zio, come parte del testo trasferimento totale .. carico dinamico e la decisione se era abbastanza stabile abbastanza per il GT . tölvuþýðing persone mi odiano, ma la GT in tutte le lingue che conosco, forse dire qualcosa di piacevole il tempo libero. inglese e lingue europee in tutte le altre lingue in ordine alfabetico, poi ri-link. Se è dato aggiornato molto interessante

Italian–> Japanese 


Filíochtaは、Googlecosúil Smaointe神秘ないのNiosモーメントAONのtogra dhéanamhは、ACHニッケルbhfuil伊那自己uirlisúsáideachは、ACH nilをfhiosとAgam行くceapaim、私coincheap土壌fos遺伝子TAの関数です。 TAは、モールは、arndóighniorファタハ中央合唱団USAIDはuirlis火曜行くeasnamh fhiosagainnはTA市場shamplaGTはLiom leaganヌアGTのGTのAlphaはmaithです..デンleibhéal shiúl bhfadトネリコヌアしてください。rud自己TAはagus私には平均をArダウTeangチュンéisteachtアセチルコリンdúirt..は、I – FONのtéacsfhadtréimhse uncail市場Luchtaighスイッチをオフ.. aistriú téacsサンiomlán agus Masさんはcinneadhcobhsaí Leor GTを行く行くraibh maith行くdinimiciúil rud teicniúiltsaineolaíないtaは同封のéigin EileをAr reíranois行くfuath Liomdaoinetölvuþýðingは、GT fhios Agam氏Teang ngachああ、RAのb’fhéidiréigintaitneamhachrudは、オードaibítreインチteangachaビーグルagushEorpangach Teang Eile scíthe午前AnsinaインナーイヤーヘッドホンATH生まれ。マサチューセッツ州taの自己thabhairt伊那Cothrom suimiúil

Japanese–> Korean


Filíochta는 Google을 cosúil. Smaointe 신비는 없다 Nios 모멘트 나 AON의 togra dhéanamh는 ACH 니켈 bhfuil 인애 자기 uirlisúsáideach는 ACH nil을 fhios과 Agam가는 ceapaim, 나는 coincheap 토양 fos 유전자 TA 기능입니다. TA, 나는 모르는 ar의 ndóigh은 nior 파타 중앙 합창단 USAID는 uirlis 화요일가는 easnamh. fhios 의 againn은 TA 시장 shampla, GT는 (Liom leagan Nua GT의 GT Alpha는 maith입니다 .. 서재 나는 leibhéal shiúl bhfad 토네리코누아을하십시오. rud 자기 TA는 agus 나에게는 평균 Ar 다우 Teang 청 éisteacht 아세틸콜린을 dúirt .., I – FON의 téacs는 fhadtréimhse uncail 시장 데 Luchtaigh 스위치를 OFF .. aistriú téacs 셍 iomlán agus Mas 님은 cinneadh 나 cobhsaí Leor GT의 그가가는 raibh maith 가 는 dinimiciúil rud teicniúil (tsaineolaí없는 ta 동봉된 éigin Eile을 Ar reír의 anois를) 간다. fuath Liom의 daoine을 tölvuþýðing은 GT fhios Agam 씨의 Teang ngach 아아, RA의 b’fhéidiréigin의 taitneamhach을 rud은 오 드 aibítre 인치 teangacha 비글 agus 나 hEorpa 나는 ngach Teang Eile scíthe 오전 Ansina 인나이야헷도홍 ATH – 태어났다. 메사추세츠 ta 각자 thabhairt 인애 Cothrom 일 – suimiúil을

Korean –> Latin


Google cosúil Filíochta. Nulla vel sciencie Smaointe AON momentum Nios nickel ACH bhfuil togra fhios dhéanamh ina cum ad uirlisúsáideach nisl ACH ceapaim Agam ego fos coincheap gene TA functio humo. TA, nescio ndóigh ar Central de nior Fatah de choro uirlis USAID easnamh Martis. foro, de TA shampla againn fhios, GT (GT “Rom’s leagan Nua alfa GT maith est tonerikonuaheulhasipsioh .. I den bhfad shiúl leibhéal. agus rud TA me eius Dow average acetylcholine Ar dúirt éisteacht Teang Agency .. I – FON téacs’s Luchtaigh ad forum avertas fhadtréimhse .. uncail téacs aistriú Mas Saint iomlán agus an in cinneadh cobhsaí raibh Leor maith GT it dinimiciúil diversorio teicniúil rud (ta non clauditur tsaineolaí éigin Eile Ar de reír anois a) it. “Rom daoine a fuath de GT tölvuþýðing fhios ngach Agam Teang’s Heu de b’fhéidiréigin RA Eau de taitneamhach ad rud inches aibítre agus an teangacha hEorpa Teang ngach Beagle sum scíthe Eile Ath innayiyahetdohong Ansina – Mal. thabhairt Massachusetts ta ina cotidie Cothrom – suimiúil ad

Latin –> Latvian

Google cosúil Filíochta. Nav zināms, vai AON Smaointe NIOS Niķeļa ACH bhfuil fhios togra dhéanamh Ina ar ACH brīdi uirlisúsáideach Nisl ceapaim coincheap tranšejas un es darīšu, es TA gēnu funkcijas no zemes. TA, es nezinu raksti ndóigh sīkāk no Fatah Centrālās no kora mājas uirlis easnamh Marsa. tirgū, no TP shampla fhios againn, GT (GT Rom‘s ragiem leagan GT Alfa ir maith tonerikonuaheulhasipsioh 1 .. den bhfad shiúl leibhéal Rud agus man viņa TA Dow vidēji Ar acetilholīna dúirt éisteacht Teang aģentūra .. 1 FON ir téacs Luchtaigh uz forumu. fhadtréimhse tu novēršas .. uncail téacs aistriú Mas Saint iomlán agus, vai cinneadh cobhsaí raibh maith Leor GT iet dinimiciúil teicniúil krogs, Rud (TA tsaineolaí nekad nav slēgta, no no éigin Eile reír Ar anois) iet daoine. no romiešiem no GT fuath tölvuþýðing fhios ngach es darīšu, Teang‘s b’fhéidiréigin Diemžēl, no RA, lai taitneamhach Eau de Rud agus aibítre collas vai teangacha hEorpa Teang ngach Beagle Es Scythia Eile Ath innayiyahetdohong Ansina dzimis thabhairt ina ta Massachusetts Cothrom katru dienu . lai suimiúil

Latvian –> Lithuanian  

“Google” cosúil Filíochta. Tačiau nežinoma, ar “AON Smaointe NIOS Nikelio ACH bhfuil fhios togra dhéanamh Ina metu ACH uirlisúsáideach Nisl ceapaim coincheap tranšėjos ir aš darysiu, TA geno funkcija nuo žemės. Taigi, nežinau straipsnių duomenys ndóigh “Fatah” centrinis namo choro uirlis easnamh Marsą. rinkoje, TP shampla fhios againn GT (GT ROM ragai leagan Alfa GT maith tonerikonuaheulhasipsioh 1 .. den bhfad shiúl leibhéal Rūda agus man jo TA Dow vidutiniškai acetilcholino dúirt éisteacht Teang agentūra .. 1 FON yra TEAC Luchtaigh į forumą . fhadtréimhse tave .. uncail TEAC aistriú Mas Sent iomlán agus, ar cinneadh cobhsaí raibh maith eiti Leor GT dinimiciúil teicniúil data, Rud (TA tsaineolaí niekada atleidžiamas nuo éigin Eile Reirs Su Anoia) “eiti daoine. GT romansas fuath tölvuþýðing fhios ngach darysiu, Teang‘s b’fhéidiréigin Deja, rojaus į taitneamhach Eau de Rūda agus aibítre colių arba teangacha hEorpa Teang ngach Biglis turistiniai nameliai Eile Ath innayiyahetdohong Ansiņš gimęs thabhairt ina ta Masačusetsas Cothrom kasdien -. suimiúil

Lithuanian –> Macedonian 


Google cosúil Filíochta. Не е познато дали Aon Smaointe глави Никел постигнување на целите bhfuil fhios togra dhéanamh постигнување на целите Ина време uirlisúsáideach Nisl ceapaim coincheap ровови и ќе правам, јас ТС генот функција од земјата. Па јас не знам на податочни ставки ndóigh Фатах Централна дома од хорот uirlis easnamh Марс . пазарот, Д shampla fhios againn GT (GT ROM рогови leagan GT Алфа 1 .. tonerikonuaheulhasipsioh maith ден bhfad shiúl leibhéal Agus ме rud неговата ТС Дау просек ацетилхолин dúirt éisteacht Teang Агенција .. 1 ФОН е TEAC Luchtaigh на форумот fhadtréimhse вас.. . uncail TEAC страст Mas Свети iomlán Agus дали cinneadh cobhsaí raibh maith одат Leor GT dinimiciúil teicniúil датум Rud (ЛА tsaineolaí никогаш не испушта од éigin број Reirs Со Anoia) одат daoine. GT од Римјаните fuath tölvuþýðing fhios ngach ќе направи Teang е Б fhéidiréigin За жал, РА taitneamhach Eau de rud Agus или aibítre teangacha hEorpa Teang ngach Бигл јас Скитите број ath innayiyahetdohong Ansiņš роден во Масачусец thabhairt Ина Cothrom секојдневно suimiúil

Macedonian –> Malay  -.

Google cosúil Filíochta. Hal ini tidak diketahui apakah Aon Smaointe kepala Nikel mencapai matlamat fhios bhfuil togra dhéanamh mencapai matlamat ina masa parit uirlisúsáideach ceapaim coincheap nisl dan akan lakukan, saya TA fungsi gen negara. Jadi saya tidak tahu item data ndóigh Fatah rumah Tengah dari uirlis paduan suara Mars easnamh. pasaran, D shampla fhios againn GT (GT ROM tanduk GT leagan hari Alpha maith 1 .. tonerikonuaheulhasipsioh bhfad Agus leibhéal shiúl Rud aku TA nya rata-rata Dow asetilkolin dúirt éisteacht Teang Real .. 1 – FON adalah forum TEAC Luchtaigh fhadtréimhse anda … uncail TEAC ghairah Mas Agus iomlán Saint apakah cinneadh cobhsaí maith raibh pergi Leor GT teicniúil tarikh Rud dinimiciúil (LA tsaineolaí pernah dikeluarkan user éigin Reirs Dengan Anoia) pergi daoine. GT oleh Rom fuath tölvuþýðing ngach fhios akan membuat Teang adalah fhéidiréigin B ‘Tentang Malangnya, RA taitneamhach Eau de Rud Agus “atau aibítre teangacha hEorpa Teang ngach Beagle saya nombor Scythians ath innayiyahetdohong Ansiņš – lahir di ina thabhairt Massachusetts Cothrom suimiúil harian

Malay–> Maltese 


Google cosúil Filíochta. Mhuwiex magħruf jekk il-kap tal AON Smaointe bhfuil fhios Nikil kisba togra ina għanijiet dhéanamh-trinek uirlisúsáideach nisl coincheap ceapaim, u ser tagħmel, I-ġeni AT funzjoni tal-pajjiż. So I do not know-oġġetti ta ‘data ndóigh Fatah dar Ċentrali mill uirlis kor Mars easnamh. suq, D shampla fhios againn TG (ROM TG ħorn leagan jum TG Alpha agus 1 .. tonerikonuaheulhasipsioh maith bhfad leibhéal shiúl Rud me AT Dow tiegħu medja acetylcholine dúirt éisteacht Teang Real .. 1 Fon huwa l-forum għalik .. TEAC fhadtréimhse Luchtaigh . uncail passjoni TEAC Mas Agus cinneadh iomlán Saint dak raibh maith go Leor cobhsaí TG teicniúil dinimiciúil data Rud (AL tsaineolaí tneħħew utent éigin Reirs Bil Anoia) daoine go. TG mill Rumani fuath tölvuþýðing fhios ngach se tagħmel Teang huwa fhéidiréigin B About Sfortunatament , taitneamhach RA Eau de Rud Agus jew aibítre teangacha hEorpa Teang ngach numru Beagle tiegħi ATH innayiyahetdohong Scythians Ansiņš twieled fl-Massachusetts thabhairt Cothrom ina Kuljum suimiúil

Maltese –>Norwegian


Google cosúil Filíochta. Det er ukjent om hodet AON Smaointe Nickel bhfuil fhios oppnå mål ina togra dhéanamh skyttergravene coincheap ceapaim uirlisúsáideach nisl, og vil gjøre, jeg TA gen-funksjon av landet. jeg vet ikke elementene av data ndóigh Fatah Central hjem fra koret uirlis easnamh Mars. markedet, D shampla fhios againn TG (ROM GT GT Alpha horn leagan dag .. tonerikonuaheulhasipsioh maith Agus en bhfad leibhéal shiúl Rud meg hans AT Dow gjennomsnittlig éisteacht acetylkolin dúirt Teang Real .. 1 Fon er forumet for deg .. TEAC fhadtréimhse Luchtaigh . uncail lidenskap TEAC cinneadh Mas Agus maith raibh iomlán Saint at Leor cobhsaí TG data teicniúil dinimiciúil Rud (AL tsaineolaí fjernet éigin bruker Reirs Med Anoia) daoine går. TG av Roman fuath tölvuþýðing fhios ngach vil gjøre det fhéidiréigin B Teang Om Dessverre, Eau de Rud RA taitneamhach Agus eller aibítre teangacha hEorpa Teang ngach min Beagle antall ATH innayiyahetdohong Ansiņš skyterne ble født i Massachusetts Daily thabhairt ina Cothrom suimiúil

Norwegian –> Persian

گوگل cosúil Filíochta. معلوم نیست اگر رئیس AON Smaointe fhios نیکل bhfuil دستیابی به اهداف قانون مهاجرت و ملیت togra ترانشه dhéanamh coincheap ceapaim nisl uirlisúsáideach، و خواهد شد، من تهراناونیو عملکرد ژن از کشور انجام دهد. بنابراین من نمی دانم از عناصر داده ndóigh فتح خانه مرکزی از uirlis کر easnamh مریخ. بازار، د shampla fhios againn تریگلیسرید (رام پیداکنید پیداکنید آلفا leagan شاخ امروز.. tonerikonuaheulhasipsioh maith Agus bhfad leibhéal shiúl رود من خود را در داو متوسط éisteacht استیل کولین dúirt Teang واقعی.. 1 Fon فروم برای تو.. TEAC fhadtréimhse Luchtaigh. uncail شور TEAC cinneadh Más maith Agus برو raibh iomlán سنت که Leora cobhsaí داده تریگلیسرید teicniúil dinimiciúil رود (آل tsaineolaí حذف éigin لانه استفاده از Anoia) daoine بروید. تریگلیسرید روم fuath fhios tölvuþýðing ngach موجب خواهد شد fhéidiréigin ب Teang درباره متاسفانه، Eau ره رود taitneamhach Agus یا aibítre teangacha hEorpa Teang ngach تعداد جاسوس من هویت هر ورزشکار innayiyahetdohong سکاها Ansiņš در ماساچوست روزانه thabhairt قانون مهاجرت و ملیت Cothrom suimiúil متولد
Persian –> Polish

Google cosúil Filíochta. Jest jasne, czy prezydent AON Smaointe fhios bhfuil Ni celów okopach INA togra dhéanamh ceapaim coincheap nisl uirlisúsáideach, i będzie, mam funkcji genu TA kraju zrobić. Więc nie wiem elementów danych ndóigh Fatah Centralnym Domu uirlis Mars easnamh chór. Rynek shampla fhios againn de TG (dzisiaj GT Alfa GT Ram leagan Horn .. tonerikonuaheulhasipsioh Agus maith bhfad leibhéal shiúl trafia do mnie w średniej Dow éisteacht acetylocholiny dúirt Teang Real .. 1 – Fon forum dla Ciebie .. fhadtréimhse TEAC Luchtaigh . uncail pasja TEAC Agus Más cinneadh maith go raibh iomlán Leora tradycji cobhsaí, że idzie teicniúil dinimiciúil danych TG (Al tsaineolaí éigin usunąć gniazdo Anoia) daoine udać. trójglicerydów fhios Roman fuath tölvuþýðing ngach będzie fhéidiréigin B Teang “O Niestety, woda RA taitneamhach Agus rzeki aibítre teangacha hEorpa Teang ngach moim szpiegiem numer identyfikacyjny każdego sportowca innayiyahetdohong Scytowie Ansiņš – Massachusetts Daily thabhairt INA Cothrom Born suimiúil
Polish –> Portguese

Google cosúil Filíochta. Não está claro se o presidente Smaointe Ni AON bhfuil fhios trincheiras INA fins togra nisl dhéanamh ceapaim uirlisúsáideach coincheap, e, eu tenho uma função do gene TA do país de fazer. Então eu não sei os elementos da Casa Central do Fatah coro ndóigh uirlis easnamh Marte. Mercado shampla fhios againn de TG (agora GT Alfa GT Ram leagan Horn .. Maith Agus tonerikonuaheulhasipsioh bhfad shiúl leibhéal enviado para mim na média do Dow acetilcolina éisteacht dúirt Teang Real .. 1 forum Fon para você .. fhadtréimhse TEAC Luchtaigh paixão Uncail TEAC. Agus Maith Más ir raibh cinneadh iomlán Leora tradição cobhsaí que vai teicniúil TG dinimiciúil (Al tsaineolaí éigin remover slot Anoia) daoine ir. fhios triglicérides Roman fuath tölvuþýðing ngach vai fhéidiréigin O Teang B Infelizmente, a água do rio Agus taitneamhach RA aibítre teangacha hEorpa Teang ngach meu número de identificação de espionagem para cada atleta innayiyahetdohong citas Ansiņš Massachusetts thabhairt Daily INA Cothrom suimiúil Nascido
Portuguese –> Romanian

Google cosúil Filíochta. Nu este clar dacă Preşedintele AON Smaointe Ni bhfuil fhios tranşee INA scopuri togra nisl dhéanamh uirlisúsáideach coincheap ceapaim, şi am o funcţie gena TA în ţară pentru a face. Deci, eu nu cunosc elementele Centrale Fatah uirlis Casa cor ndóigh easnamh Marte. Piata shampla fhios againn TG (acum GT Alfa GT Ram Cornul leagan .. Maith Agus tonerikonuaheulhasipsioh bhfad leibhéal shiúl trimis la mine în indicele Dow acetilcolina dúirt éisteacht Teang Real .. 1 – forum Fon pentru tine .. fhadtréimhse Luchtaigh pasiune Uncail TEAC TEAC . Agus merge raibh Maith iomlán Más cinneadh Leora cobhsaí tradiţie care merge dinimiciúil TG teicniúil (Al tsaineolaí éigin elimina slot Anoia) daoine merge fhios trigliceridelor Roman. fuath tölvuþýðing ngach va fhéidiréigin B Teang Din păcate, râu de apă taitneamhach Agus RA aibítre teangacha hEorpa Teang ngach numărul meu ID de spionaj pentru fiecare atlet innayiyahetdohong sciţi Ansiņš Daily Massachusetts thabhairt INA suimiúil Cothrom Born
Romanian — > Russian

Google cosúil Filíochta. Неясно, будет ли президент АОН Smaointe INA траншей для Ni bhfuil fhios togra nisl dhéanamh ceapaim coincheap uirlisúsáideach, и у меня есть функция TA гена в стране, чтобы сделать. Так что я не знаю, элементы ФАТХ Центральный Дом ndóigh хор uirlis easnamh Марс. Рынка shampla fhios againn TG (сейчас Рам Хорн GT Alfa GT качели .. Maith Агус tonerikonuaheulhasipsioh bhfad leibhéal shiúl послала мне в ацетилхолина Dow dúirt éisteacht Теанга реального .. 1 Фон форум для Вас .. fhadtréimhse Luchtaigh Uncail TEAC TEAC страсть Агус. Maith идти raibh Más iomlán cinneadh Леорика cobhsaí традиции, которая идет dinimiciúil teicniúil TG (Al tsaineolaí éigin удалить слот Anoia) daoine идти fhios римской триглицеридов. fuath tölvuþýðing ngach будет fhéidiréigin B Теанга К сожалению, речная вода taitneamhach Агус РА aibítre teangacha Теанга ngach hEorpa Мой ID номер для каждого спортсмена innayiyahetdohong разведки Ansiņš скифов – Массачусетс Ежедневно thabhairt suimiúil Cothrom Родился INA
Russian –> Serbian

Google cosúil Filíochta. Неясно, будет ли президент АОН Smaointe INA траншей для Ni bhfuil fhios togra nisl dhéanamh ceapaim coincheap uirlisúsáideach, и у меня есть функция TA гена в стране, чтобы сделать. Так что я не знаю, элементы ФАТХ Центральный Дом ndóigh хор uirlis easnamh Марс. Рынка shampla fhios againn TG (сейчас Рам Хорн GT Alfa GT качели .. Maith Агус tonerikonuaheulhasipsioh bhfad leibhéal shiúl послала мне в ацетилхолина Dow dúirt éisteacht Теанга реального .. 1 Фон форум для Вас .. fhadtréimhse Luchtaigh Uncail TEAC TEAC страсть Агус. Maith идти raibh Más iomlán cinneadh Леорика cobhsaí традиции, которая идет dinimiciúil teicniúil TG (Al tsaineolaí éigin удалить слот Anoia) daoine идти fhios римской триглицеридов. fuath tölvuþýðing ngach будет fhéidiréigin B Теанга К сожалению, речная вода taitneamhach Агус РА aibítre teangacha Теанга ngach hEorpa Мой ID номер для каждого спортсмена innayiyahetdohong разведки Ansiņš скифов – Массачусетс Ежедневно thabhairt suimiúil Cothrom Родился INA
Serbian –> Slovak

Google cosuil Filiochta. Nie je jasné, či prezident INA-AON priekop Smaointe pre bhfuil fhios Ni Togr nišłí ceapaim dheanamh uirlisusaideach coincheap, a ja som bol funkcie génov v národe, aby tak urobili. Tak neviem prvky Fatah strednej ndoigh uirlis House Chorus easnamh Mars. Trh Shampo fhios againn TG (teraz Ram Horn GT Alfa GT Swing .. Agus maith tonerikonuaheulhasipsioh bhfad leibheal shiul ma poslal na acetylcholín Dov duirt eisteacht Teanga reálnej .. 1 – Základné fórum pre vás .. fhadtreimhse Luchtaigh Uncail Teac vášeň Agus maith ísť. raibh Mas iomlan cinneadh Leoric cobhsai tradície, ktorá ide dinimiciuil teicniuil TG (al tsaineolai eigin odstránenia sedadiel Anoia) daoine Prejsť fhios Roman triglyceridov fuath tolvuþyðing ngach bude fheidireigin BH Teanga. “Bohužiaľ, rieka taitneamhach Agus RA aibitre Teangacha Teanga ngach hEorpa moje číslo pre každého Športovec innaiiiahetdohong inteligencia Ansinš Scythians – Massachusetts Denná thabhairt suimiuil Cothrom Narodený INE
Slovak –> Slovenian

Google Filiochta Choshu. Nejasno je, ali predsednik INAAON Smaointe jarkov za bhfuil fhios Ni togr nižje uirlisusaideach ceapaim dheanamh coincheap, in sem bil funkcije genov v narod, da to storijo. Torej, ne vem elementov ndoigh Fatah centralne uirlis House Chorus easnamh Mars. Tržni Shampa fhios againn TG (zdaj Ram Horn GT Alfa GT Swing .. Agus maith tonerikonuaheulhasipsioh bhfad leibheal shiul me je poslal k acetilholin Dov duirt eisteacht Teang pošteno .. 1 – Basic forum za vas .. fhadtreimhse Luchtaigh unča Teac strast Agus maith go Raibh. Mas iomlan cinneadh Leoric cobhsai tradicijo, ki sega dinimiciuil teicniuil TG (al tsaineolai eigin odstranitvijo sedežev Anoia) delaš Go fhios Roman trigliceridov fuath tolvuþyðing ngach bo fheidireigin BH Teang. Žal, Agus River taitneamhach RA aibitre Teangacha Teang ngach hEorpa mojo številko za vsakega športnika innaiiiahetdohong obveščevalnih Ansinš Skiti Massachusetts suimiuil Daily thabhairt Cothrom Born INE
Slovenian –> Spanish

Google Choshu Filiochta. No está claro si el presidente INAAON Smaointe zanjas fhios bhfuil No togr ceapaim menor uirlisusaideach coincheap dheanamh, y yo era la función de los genes en el país para hacerlo. Así que no conocen los elementos ndoigh Central de Fatah uirlis Coro de la Casa easnamh Marte. Mercado Shampa fhios againn TG (ahora Carnero Cuerno GT Alfa GT Swing .. Maithili Agus tonerikonuaheulhasipsioh shiul bhfad leibheal me envió a la acetilcolina eisteacht Dov duirt Teang justo .. 1 el foro de base para usted .. fhadtreimhse Luchtaigh oz Teac Agus Maithili pasión ir Raibh . iomlan Mas cinneadh Leoric cobhsai tradición que se remonta TG teicniuil dinimiciuil (al eigin tsaineolai quitar los asientos Anoia) Ir haciendo fhios triglicéridos romana fuath tolvuþyðing ngach se fheidireigin BH Teang. “Desafortunadamente, Agus taitneamhach Río AR aibitre Teangacha Teang ngach hEorpa mi número para cada Atleta innaiiiahetdohong inteligencia Ansinš escitas Massachusetts suimiuil diario thabhairt Cothrom Nacido INE
Spanish –> Swahili

Google Choshu Filiochta. Ni wazi kama Rais INAAON Smaointe mifereji fhios bhfuil ceapaim togr si chini ya uirlisusaideach coincheap dheanamh, na mimi kazi ya jeni katika nchi ya kufanya hivyo. Hivyo sijui mambo ya Fatah uirlis ndoigh Kuu easnamh House Chorus Mars. Shampa soko fhios againn TG (sasa Ram Pembe GT Alfa GT Swing .. Maithili Agus tonerikonuaheulhasipsioh shiul bhfad leibheal aliyenituma acetylcholine eisteacht Dov Teang duirt tu .. 1 msingi jukwaa kwa ajili yako .. fhadtreimhse Luchtaigh oz mateso Maithili Agus Teac Raibh kwenda iomlan Zaidi cinneadh Leoric cobhsai mapokeo dating nyuma teicniuil dinimiciuil TG. (kuondoa viti tsaineolai eigin Anoia) Go na fhios fuath Kirumi tolvuþyðing Ngacha triglycerides ni fheidireigin Teang BH. Bahati mbaya, Agus Mto AR aibitre Teangacha taitneamhach Teang yangu Ngacha hEorpa Idadi kwa kila mwanamichezo innaiiiahetdohong Ansinš akili Scythians Massachusetts suimiuil Cothrom Born kila siku thabhairt INE
Swahili –> Swedish

Google Choshu Filiochta. Självklart om president INAAON Smaointe dränering bhfuil fhios ceapaim togr inte under uirlisusaideach coincheap dheanamh, och jag arbetar gener i regionen att göra det. jag vet inte vad Fatah Central ndoigh uirlis easnamh House Chorus Mars. Shampa marknaden fhios againn TG (numera Ram Horn GT Alfa GT Swing .. Maithili Agus tonerikonuaheulhasipsioh shiul bhfad leibheal som skickade acetylkolin eisteacht Dov Teang endast duirt .. 1 basplattform för ditt lidande .. fhadtreimhse Luchtaigh oz Maithili Teac Raibh Agus iomlan Mer cinneadh Leoric cobhsai tradition som går tillbaka teicniuil dinimiciuil TG. (ta bort säten tsaineolai eigin Anoia) till fhios fuath romerska tolvuþyðing Wagacha triglycerider är fheidireigin Teang BH. Tyvärr, den Agus floden AR aibitre Teangacha taitneamhach min Teang Wagacha hEorpa nummer för varje idrottsman innaiiiahetdohong Ansinš mental skyterna Massachusetts suimiuil Cothrom Född thabhairt dagligen INE
Swedish –> Thai
Filiochta Choshu Google แน่นอนถ้าประธาน INA AON Smaointe fhios bhfuil ceapaim togr การระบายน้ำไม่ dheanamh coincheap uirlisusaideach และผมก็ทำงานของยีนในพื้นที่ให้ทำเช่นนั้น ดังนั้นผมจึงไม่ทราบว่า Fatah กลาง uirlis ndoigh easnamh Chorus House มีนาคม ตลาด Shampa fhios อีกครั้ง TG (ตอนนี้รามฮอร์น Alfa GT GT .. Swing Maithili tonerikonuaheulhasipsioh Agus leibheal bhfad shiul ที่ส่ง eisteacht Dov acetylcholine duirt Teang เท่านั้น .. 1 แท่นฐานสำหรับความทุกข์ทรมาน .. fhadtreimhse Luchtaigh ของคุณออนซ์ Maithili แทค Raibh Agus ไป iomlan cinneadh เพิ่มเติม ประเพณี cobhsai Leoric ที่จะไปทีจีกลับ dinimiciuil teicniuil. (ย้ายที่นั่ง tsaineolai eigin Anoia) ไปที่ fhios fuath โรมัน tolvuþyðing triglycerides Wagacha เป็นชุดชั้นใน Teang fheidireigin.แต่น่าเสียดายที่ Agus แม่น้ำ AR aibitre Teangacha taitneamhach Teang หมายเลขของฉัน hEorpa Wagacha สำหรับนักกีฬาแต่ละ innaiiiahetdohong Ansinš Scythians จิต แมสซาชูเซต suimiuil thabhairt Cothrom Ine ประจำวันเกิด
Thai–> Turkish
Tabii ki, eğer Cumhurbaşkanı Filiochta Choshu Google INA AON Smaointe fhios bhfuil ceapaim togr drenaj değil dheanamh coincheap uirlisusaideach. Gen ve ben bunu alanda çalışmaktadır. El Fetih Merkez uirlis easnamh Koro House Mart Pazar Shampa tekrar (şimdi Koç Boynuzu Alfa GT GT .. Swing Maithili tonerikonuaheulhasipsioh Agus leibheal bhfad shiul eisteacht Dov asetilkolin duirt sadece Teang gönderdi TG fhios ndoigh Yani ben bilmiyorum .. . 1 – oz sıkıntı .. fhadtreimhse Luchtaigh Maithili TAC Raibh Agus tolvuþyðing fuath Roma fhios için dinimiciuil teicniuil TG kadar uzanmaktadır Leoric geleneği cobhsai cinneadh (eigin Anoia tsaineolai taşındı koltuk) iomlan eklenen için ayak tabanı. Wagacha bir sutyen Teang fheidireigin trigliseridler. “Maalesef her sporcu için, Agus River AR aibitre Teangacha taitneamhach Teang hEorpa Wagacha benim numaram. Zihinsel innaiiiahetdohong Ansinš İskitler – Massachusetts suimiuil thabhairt Cothrom Ine Birthday.
Turkish –> Ukranian
Звичайно, якщо Президент Filiochta Choshu НЕ стоку ваш Google INA AON Smaointe togr ceapaim bhfuil coincheap fhios uirlisusaideach dheanamh. Gen і я працюю в ній. ФАТХ Центральної uirlis easnamh Shampa знову Приспів березня будинок (нині тренер Рогу GT Alfa GT .. Swing майтхілі tonerikonuaheulhasipsioh Агус leibheal bhfad shiul eisteacht Дов ацетилхоліну duirt просто послав Теанга TG fhios ndoigh Так що я не знаю 1 оз лиха .. fhadtreimhse Агус Raibh майтхілі Luchtaigh TAC tolvuþyðing fuath для римської традиції fhios Леорік сходить до ТГ dinimiciuil teicniuil cobhsai cinneadh (Anoia tsaineolai eigin переїхав місць), на підошвах ніг надає iomlan. Wagacha Теанга тригліцеридів бюстгальтер fheidireigin. На жаль, для кожного спортсмена, Агус річки aibitre Teangacha R . Теанга taitneamhach hEorpa Wagacha мій номер розумово innaiiiahetdohong Ansinš скіфів Массачусетс suimiuil thabhairt Cothrom народження Іні.
Ukrainian –> Urdu
جی ہاں ، اگر صدر Filiochta Choshu نہیں نالے اپنے گوگل آئینی AON Smaointe togr ceapaim bhfuil coincheap fhios dheanamh uirlisusaideach. جنرل اور میں نے اس میں کام کرتے ہیں. فتح کے مرکزی uirlis easnamh Shampa پھر باز آجاؤ ، مارچ ہاؤس (اب کوچ ہارن جی ٹی الفا جی ٹی… ہلاو میتلی tonerikonuaheulhasipsioh Agus leibheal bhfad shiul eisteacht Dov acetylcholine duirt صرف بھیجا Teanha TG fhios تو مجھے پتہ نہیں ndoigh… 1 — جھیل تباہی.. fhadtreimhse Agus Raibh میتلی Luchtaigh دوسس tolvuþyðing رومن روایت کے fuath fhios واپس Leorik TG dinimiciuil teicniuil cobhsai cinneadh تاریخ (Anoia tsaineolai eigin نشستوں پر منتقل) ، پاؤں کے تلووں iomlan فراہم کرتا ہے Wagacha Teanha چولی fheidireigin ٹرائگلسرائڈس.. “ہمیں افسوس ہے ، ہر کھلاڑی کے لئے ، Agus دریائے aibitre میسا چوسٹس suimiuil thabhairt Cothrom پیدائش پہلا قدم — Teangacha آر Teanha taitneamhach hEorpa میری ذہنی طور پر Ansinš Scythians innaiiiahetdohong تعداد Wagacha.
Urdu–> Vietnamese
Có, nếu tổng thống không cống hiến Google Filiochta Choshu của bạn AON Smaointe togr fhios ceapaim bhfuil coincheap uirlisusaideach dheanamh. Tổng và tôi làm việc trong này. Trung uirlis easnamh Shampa Không được chiến thắng một lần nữa, tháng House (nay là huấn luyện viên Horn GT Alfa GT … Di chuyển Maithili tonerikonuaheulhasipsioh Agus leibheal bhfad shiul eisteacht Dov acetylcholine duirt Teanha fhios TG chỉ gửi nếu tôi không biết ndoigh … 1 – – Hồ tiêu hủy .. fhadtreimhse Agus Raibh Maithili Luchtaigh tolvuþyðing TAC La Mã truyền thống trở lại fhios fuath Leorik TG dinimiciuil cobhsai teicniuil ngày cinneadh (Anoia tsaineolai eigin di chuyển chỗ ngồi), các lòng bàn chân cung cấp iomlan Wagacha Teanha fheidireigin triglycerides áo ngực .. “Chúng tôi Thật không may, đối với mỗi cầu thủ, Agus sinh sông aibitre Massachusetts suimiuil thabhairt Cothrom bước đầu tiên – Teangacha R. Teanha taitneamhach hEorpa Ansinš innaiiiahetdohong Scythia số trên cho tôi tinh thần Wagacha.
Vietnamese –> Welsh
Oes, os nad yw’r llywydd yn neilltuo eich Google Filíochta Choshu AON Smaointe fhios togr bhfuil ceapaim dheanamh uirlisusaideach coincheap. Cyffredinol ac rwy’n gweithio yn hyn. Nid yw uirlis Canol Shampa easnamh ennill eto, Awst House (bellach y hyfforddwr Horn GT Alfa GT Symud Maithili tonerikonuaheulhasipsioh agus leibheal bhfad eisteacht shiul Dov fhios duirt acetylcholine TG Teanha anfon dim ond os nad wyf yn gwybod ndoigh. .. 1 Ho .. fhadtreimhse agus dinistrio Raibh Maithili Luchtaigh tolvuthyding TAC yn ôl fhios Rufeinig traddodiadol fuath teicniuil Leorik cobhsai dinimiciuil TG ar cinneadh (Anoia tsaineolai seddi eigin symud), y gwadnau yn darparu Wagacha iomlan Teanha fheidireigin thriglyseridau bra .. Rydym yn anffodus, ar gyfer pob chwaraewr, agus byw aibitre Massachusetts Cothrom thabhairt cam cyntaf suimiuil Teangacha R. Teanha Ansins taitneamhach hEorpa nifer innaiiiahetdohong Scythian ar mi Wagacha feddyliol.
Welsh –> Yiddish
יא, אויב דער פּרעזידענט וועט גענוג דיין Google פילíאָטשטאַ טשאָשו אַאָן סמאַאָינטע זיפּ בהפויל פהיאָס סעאַפּאַים דהעאַנאַמה וירליסוסאַידעאַטש קאָינטשעאַפּ. אַלגעמיינע און איך בין ארבעטן איצט. ניט וירליס מיטל שאַמפּאַ עאַסנאַמה געווינען ווידער, אויגוסט הויז (איצט די קאַרעטע האָרן גט אַלפאַ גט מאָווינג מאַיטהילי טאָנעריקאָנואַהעולהאַסיפּסיאָה אַגוס לעיבהעאַל בהפאַד עיסטעאַטשט שיול דבֿ פהיאָס דוירט אַסעטאַלקאָולין עס טעאַנהאַ בלויז שיקן אויב איך טאָן ניט וויסן נדאָיגה. .. 1 האָ .. פהאַדטרעימהסע אַגוס חרובֿ ראַיבה מאַיטהילי לוטשטאַיגה טאָלוווטהידינג טאַק צוריק פהיאָס טראדיציאנעלן רוימער פואַטה טעיקניויל לעאָריק קאָבהסאַי דינימיסיויל עס סיננעאַדה (אַנאָיאַ צאַינעאָלאַי סיץ עיגין באַוועגונג), די סאָלעס פּראָווידעס וואַגאַטשאַ יאָמלאַן טעאַנהאַ פהעידירעיגין טרייגליסעריידז ביוסטהאַלטער .. מיר זענען ליידער פֿאַר יעדער שפּילער, מאַססאַטשוסעטץ קאָטהראָם טהאַבהאַירט אַגוס לעבעדיק אַיביטרע ערשטער שריט סוימיויל טעאַנגאַטשאַ אַר טעאַנהאַ אַנסינס טאַיטנעאַמהאַטש העאָרפּאַ וואַגאַטשאַ נומער יננאַיייאַהעטדאָהאָנג ססיטהיאַן אויף מיר מענאַלי.
Yiddish –> English

Yes, if the president will allocate your Google Phil í otshta tshoshu and smaointe sieve bhfoyl fhyos seapaim dheanamh oyrlisusaideatsh kointsheap. General and I am working now. Not oyrlis means shampa easnamh win again, August House (now the coach horn divorce Alpha divorce … moving maithili טאָנעריקאָנואַהעולהאַסיפּסיאָה about leibheal bhfad eisteatsht school Dov fhyos lasted Acetylcholine it teanha only send if I do not know ndoigh. .. 1 – – felt .. fhadtreimhse about destroyed evidence maithili lutshtaigh tolvuthiding Tack back fhyos traditional Roman fuath teiknioyl leorik kobhsai dinimisioyl it sinneadh (Anaya tsaineolai Seats see movement), the Sales provides vagatsha yomlan teanha fheidireigin Triglycerides Bra .. “We are sorry for every player, massatshusetts kothrom thabhairt about living aibitre first step soymioyl – teangatsha RSS teanha Unseen taitneamhatsh heorpa vagatsha number innaeyyahetdohong ssithyan on me Mentally.

As you can see, something has been horribly lost in translation, lol.  But it sure was fun!  If a human had been doing this painstaking step by step translation, they would have noticed where the “untranslatable” words popped up and would have found words to substitute.  Even still, translation is like a game of “Telephone” and, in the end, complete understanding is hard to acheive.  Hmm…I wonder if there are any texts which a large number of people rely heavily upon even though said texts have gone through numerous translations?
  
View the full blog at heartchasms.blogspot.com and like the blog on Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s